Hva er en byggesøknad?

I Norge er en byggesøknad en søknad til kommunen om tillatelse til å bygge en bolig, utvide eksisterende bolig, oppføre anlegg samt utføre andre typer av tiltak. Den formelle betegnelsen på en byggesøknad er Søknad om tillatelse til tiltak.

Byggesøknad

Det er mange typer søknader og tiltak..

 

  • Søknad om tillatelse til tiltak
  • Rammetillatelse
  • Søknad om igangsettingstillatelse
  • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
  • Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger

 

De mange ulike søknads- og tiltakstypene er viktige å ikke blande sammen eller forveksle med hverandre. Hva som bestemmer hvilken type søknad eller tiltak det skal søkes om er plan- og bygningsloven.

 

 

Søknad om tillatelse til tiltak

 

Med tiltak etter loven menes oppføring, riving, endring, herunder fasadeendring, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.

 

Rammetillatelse

 

Når det er snakk om en fler-trinns søknad vil dette være første «trinn».  En søknad om rammetillatelse angir de ytre rammene for byggeprosjektet. Med dette menes hva tiltaket gjelder, byggets utforming, størrelse, plassering i terrenget, forholdet til kommunal plan og forhold til naboene. Formålet med denne typen søknad er at tiltakshaver ønsker en mer fleksibel byggesak hvor ikke alle deler av prosjekteringen er ferdig, og at ikke alle ansvarlige aktører for det arbeidet som skal utføres er avklart på forhånd før søknaden kan sendes til kommunen. Dette gir tiltakshaver bedre tid til i ro og mak kunne innhente tilbyd fra ulike aktører samtidig som søknadsprosessen blir satt i gang. For mer informasjon om rammesøknader kan du lese i byggesaksforskriften om rammetillatelse.  

 

Søknad om igangsettingstillatelse

 

Neste «trinn» når alle utførende aktører er valgt og prosjekteringen er klar vil være å søke om igangsettingstillatelse (også kalt IG) for hele- eller deler av tiltaket. Som regel vil man søke om IG for hele tiltaket, og da kan man si at det er en to-trinns søknadsprosess, men i enkelte tilfeller kan det være aktuelt å starte med ett fagområde før hele prosjektet er klart, i slike tilfeller må man da søke om ny IG før neste fagområde kan starte sitt arbeid.

 

Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

 

I denne typen søknad er det tiltakshaver selv som er søker og forplikter seg til å gjennomføre tiltaket i henhold til gjeldene lover og forskrifter. For å få tillatelse til tiltak uten ansvarsrett må tiltaket omhandle «mindre tiltak», for mer om hvilke tiltak dette avgrenses til kan du lese i plan- og bygningsloven

 

Søknad om personlig ansvarsrett

 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig kan gis hvis tiltakshaver kan vise til at arbeidet kommer til å bli utført i henhold til gjeldene lov- og regelverk. Det er også da en forutsetning at tiltaket faller under tiltaksklasse 1.

 

 

Hvilken type søknad trenger jeg?

 

Det kan være vanskelig å vite hvilken type søknad som vil være hensiktsmessig i akkurat ditt tilfelle, og etter å ha lest denne meget korte presentasjonen av hvilke alternativer som finnes blir det sikkert ikke så veldig mye lettere. Vi i Byggsøk Norge kan bistå i å veilede eller være ansvarlig søker for din byggesak. Ta kontakt for mer informasjon og for å høre hva vi kan gjøre for deg.